Algemene voorwaarden

 1. Uw relatie met Twist to vegan
  1. De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Twist to vegan. Twist to vegan, Hagen 19, 7151 CA Eibergen.

BTW id-nummer: NL862044042B01, emailadres: info@twisttovegan.nl.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Twist to vegan, zijn op uw overeenkomst met Twist to vegan altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.
 2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Twist to vegan met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.
 1. De Voorwaarden accepteren
  1. U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.
  2. U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Twist to vegan beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.
 1. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten
  1. Aanbiedingen door en prijzen van Twist to vegan zijn vrijblijvend. Twist to vegan accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.
  2. Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.
  3. Twist to vegan behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.
  4. Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.
 1. Bestellingen
  1. Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Twist to vegan. Bestellingen voor de volgende dag worden tot 15.00 uur verwerkt. Na 15.00 uur is het niet meer mogelijk voor de volgende dag te bestellen.
  2. Twist to vegan behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.
  3. Twist to vegan kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.
 1. Leveringen
  1. Twist to vegan levert de via de Webshop bestelde goederen enkel af bij dichtstbijzijnde postnl punt of af te halen in het verkooppunt genoemd op de website tijdens openingsuren.
  2. De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.
 2. Betalingen
  1. Twist to vegan accepteert enkel directe betalingen via I-deal.
  2. Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en dient deze per overschrijving voldaan te worden op het volgende rekeningnummer: NL41RBRB8834796446, binnen de wettelijke betalingstermijn van 5 dagen na levering.
  3. Het risico van de goederen gaat over van Twist to vegan naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.
 1. Herroeping en retourbeleid
  1. U mag het contract herroepen om welke reden dan ook en zonder opgave daarvan. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen mits Twist to vegan hiervan per e-mail (info@twisttovegan.nl) op de hoogte wordt gesteld, binnen 14 dagen na:– de dag waarop u het product fysiek hebt ontvangen;– de dag waarop u het laatste product fysiek hebt ontvangen indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;– de dag waarop u het laatste zending of het laatste onderdeel fysiek hebt ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
  2. U zendt de producten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om het contract te herroepen overeenkomstig artikel 7.1 heeft meegedeeld, terug. De termijn is in acht genomen wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  3. In geval van herroeping zal de prijs van de producten volledig aan u worden terugbetaald als de geretourneerde producten allen in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden zijn steeds volledig te uwen laste.
  4. Als het product gebreken vertoont, mag u dit melden en het product retourneren conform de wijze en termijnen vermeld in punt 7.1 en 7.2. Twist to vegan biedt u naar uw keuze vermeld op het contactformulier een nieuw product aan of uw geld terug, en betaalt de kosten van het verzenden en retourneren.
  5. Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van Twist to vegan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders gevraagd.
  6. Wanneer u een product aan Twist to vegan retourneert, o.v.v. herroeping dan wel gebreken aan het product, moet u het contactformulier, dat op de pagina www.twisttovegan.nl te vinden is, ingevuld doorsturen.
  7. Wanneer u een product aan ons retourneert, o.w.v. herroeping, dan wel gebreken aan het product, zal Twist to vegan het geretourneerde product controleren en u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen van de eventuele terugbetaling.
  8. Terugbetalingen gebeuren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten heeft. Het verschuldigde bedrag wordt zo snel mogelijk verwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen nadat we uw melding inzake uitoefening van uw herroepingsrecht ontvingen of nadat Twist to vegan u per e-mail heeft laten weten dat u recht hebt op terugbetaling voor het product met gebreken en nadat we alle producten retour ontvangen hebben.
  9. Als u niet handelt conform punt 7.1, 7.2 en 7.3, hebt u geen recht op herroeping of het doen gelden van klachten voor gebreken. In voorkomend geval kan er uiteraard ook geen sprake zijn van terugbetaling of vervanging van de producten.
  10. Deze regeling geldt niet voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Twist to vegan is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Twist to vegan is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Twist to vegan komen.
  2. Twist to vegan draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.
  3. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Twist to vegan eveneens geen verantwoordelijkheid.
  4. Twist to vegan is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.
  5. Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Twist to vegan uitgesloten.
  6. Aansprakelijkheid voor schade die door Twist to vegan is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Twist to vegan verzekerd is.
 1. Wijzigingen van de Voorwaarden
  1. Twist to vegan kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Twist to vegan via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.
  2. U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Twist to vegan dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.
  3. U begrijpt en stemt ermee in dat Twist to vegan eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.
 1. Algemene juridische voorwaarden
  1. U stemt ermee in dat, indien Twist to vegan geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Twist to vegan volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Twist to vegan kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Twist to vegan staan.
  2. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.
  3. Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Twist to vegan krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Twist to vegan gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Turnhout exclusief bevoegd bij geschillen.
  4. Bij buitenechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal ophaar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu/odr.

GDPR

Via deze privacy policy informeert Twist to vegan u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Twist to vegan verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naw gegeven, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken
 • Het verwerken van uw bestelling
 • De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Delen of verkopen van gegevens

Twist to vegan deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Twist to vegan bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Twist to vegan mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.